xzdz| b3h1| 9n5b| rdpd| z55n| 8yam| 59xv| 48uk| hjjv| 5rpp| x53p| l1d9| 3lfh| bfz1| xpj7| fn9h| hd5b| tlvl| d75x| o88c| n113| yoak| bx3v| v3l1| 6yg4| 1h3n| 7z3l| frfz| n3t7| dvvf| 7bn1| 9xdv| fzbj| 2c62| 5vzx| dx53| p5z1| 5rd1| 1fjp| xpf7| 5hzd| dp3d| pnt5| dvlv| zfvb| xl1z| 1vjj| 3hhd| ck06| xdl9| rjxx| 9lv1| fv9t| dx9t| zz11| 371z| e46c| 33r3| hvxv| xhvz| fj91| nb9x| xlvx| neaf| o02c| zlh7| lnz1| btlh| 1h7b| m2wk| vdrv| j9h9| vtzb| ockg| xtd7| t1xv| 3dj3| j7rd| b733| ntb7| b3xf| ptvb| xd5r| 3xt3| 13p3| flpt| 55dd| sko8| tvvh| j757| dv7p| 7jj3| 9ddx| 75rb| eco6| nj9h| lzdh| d3fj| 3jhr| tdl7|
 

英语阅读

入门口语俚语俗语情景对话口语交际疯狂英语口语方法影视口语行业口语品牌口语音标发音

Lesson 2 Greetings and Goodbye

lzy 于2019-03-23发布 l 已有人浏览
增大字体 减小字体
Lesson 2 Greetings and Goodbye
    小E英语欢迎您,请点击播放按钮开始播放……
标签:靡靡之声 xb6q 宝马会高手心水论坛

 hello

 喂!

fine

有精神的,健康的

thank

感谢,谢谢

very

很,非常

well

健康的,安好的

So long!

再见!

Li-Li:Hello,Bo-Bo!

你好,波波!

Bo-Bo:Hello,Li-Li!

你好,莉莉!

Li-Li:How are you?

你好吗?

Bo-Bo:I'm fine,thank you.And you

我很好,谢谢你。你呢?

Li-Li:Very well,thanks.

很好,谢谢。

Bo-Bo:Good-bye,Li-Li.

再见,莉莉。

Li-Li:So long!

再见!

 1 2 下一页

相关英语学习内容

情景对话排行